23 září, 2019

Jak mít pronajímanou nemovitost pod kontrolou?

Říká se „důvěřuj, ale prověřuj“. Pronajímat byt či dům a nemít několik let přehled o tom, co se uvnitř děje, není příliš prozíravé. Řekneme si, za jakých podmínek může majitel nemovitost navštěvovat či provádět kontroly a jak by měl postupovat, pokud zjistí, že je objekt poškozen.

Konstruktivní přístup na obou stranách

Jak už jsme řekli, každý majitel by měl mít alespoň základní přehled, co se pronajímané nemovitosti děje a jestli je vše v pořádku. Na jedné straně jsou tedy oprávněné nároky majitele na kontrolu, na druhé pak právo nájemníků na soukromí.

Z hlediska nájemníka není dobré se k návštěvě majitele stavět a priori s odporem. Je to i pro něj příležitost pobavit se o problémech, které v bytě jsou a k jejich řešení. Samozřejmě i majitel by se měl snažit o příjemný tón a konstruktivní přístup. Spousta věcí se dá takto v klidu vyřešit anebo jim předejít.

Majitel se neptá, ale oznamuje

Majitel má každopádně povinnost svou návštěvu v dostatečném předstihu oznámit. Forma je libovolná – telefonát, sms, email, většinou dle zavedené praxe stran. Ale pozor, nemusí čekat na odpověď. Čili neptá se, ale v podstatě jen oznamuje. Oznámení musí obsahovat konkrétní čas prohlídky. Opět ale v rámci zachování dobrých vztahů je dobrý oboustranný kontakt.

Pokud to okolnosti vyžadují, má majitel právo do bytu vstoupit i bez předchozího oznámení nájemníkům. Jedná se však o ojedinělé případy, kdy majitel může svým vstupem odvrátit škodu na majetku nebo v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení (prasklé vodovodní potrubí, požár…). Jedná se tedy o případy, které nesnesou odkladu.

Návštěvy neodkládejte

Ani četnost návštěv není nijak daná. Majitel může pronajímanou nemovitost navštěvovat v podstatě libovolně často. Pokud by ale tyto návštěvy způsobovali nájemci vážnější obtíže, tak má nájemce nárok na slevu z nájemného. Ideální četnost návštěv je dle naší zkušenosti jednou až čtyřikrát ročně v závislosti na zkušenostech s nájemcem a vzájemných vztazích. Dále je vhodné zvolit obvyklý denní čas a přiměřenou, nezbytně nutnou, dobu návštěvy, aby nedošlo k nadbytečnému zasahování do života nájemce. Častější návštěvy už by asi nájemníkům příjemné nebyly a dají se doporučit snad jen v opravdu výjimečných případech, kde je s nájemníky evidentní problém.

Majitel může vstoupit do bytu i za účelem prohlídky bytu s novým zájemcem. Tuto prohlídku ale může uskutečnit pouze ve lhůtě tří měsíců před skončením nájmu (den konce nájemního vztahu musí být stranám znám). U této prohlídky musí být přítomen nájemce i pronajímatel a musí být opět oznámena nájemci s dostatečným předstihem v obvyklý čas.

Když kontrola objeví problém

Může se stát, že majitel při kontrole bytu zjistí, že je něco rozbité, poničené či poškozené. Co v takovém případě dělat?

Primárně by měl škodu včas nahlásit sám nájemník. A to každou škodu, která nespadá pod běžné opotřebení časem nebo se nejedná o malou opravu. Nájemník je také povinen na svoje náklady škodu způsobenou jeho jednáním či opomenutím opravit a uvést vše do původního stavu. Toto ale pouze pokud se jedná o poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které odpovídá nájemce.

Poškozením bytu mohou být chápány také stavební úpravy, které nájemník provedl bez předchozího souhlasu majitele. I tehdy platí ustanovení, že po ukončení řádného nájmu je nájemce povinen vrátit či odevzdat byt v původním stavu. A to může být samozřejmě problém.

Jak se nenechat připravit o peníze

Pokud vznikne ze strany nájemníka škoda a obě strany se nedohodnou na jejím řešení, pak nastává fáze vymáhání náhrady škody na nájemníkovi. Majitel má několik možností. Jednou z nich je propadnutí kauce/jistoty, která byla složena na začátku nájemního vztahu. Jistota musí být v nájemní smlouvě sjednána stejně jako podmínky jejího čerpání. Maximální výše jistoty je trojnásobek měsíčního nájemného. Náročnější a zdlouhavější řešení je pak vymáhání nároků pronajímatele soudní cestou.

Především je potřeba mít už na začátku nájemního vztahu dobře zaevidované veškeré zařízení a vybavení bytu v rámci předávacího protokolu. Ideálně včetně popisu stavu, co je nové, co je poškozené a podobně. Pokud máte i fotodokumentaci stavu před a po, je to ještě lepší. To vše pak výrazně zvyšuje šance na úspěšné řešení v případě soudního řešení.

Pokud je byt poškozen a nájemník nereaguje na výzvy o nápravu v případě poškození, které způsobil nájemník, můžete byt opravit sami a následně škodu vymáhat. Tady jen pozor na opravu svépomocí. Pokud si nepozvete firmu, těžko doložíte, kolik hodin vám trvalo, než jste vše dali do původního stavu. Vaši práci vám bez faktury nikdo nezaplatí. Od veškerých oprav či nově zakoupených věcí si schovávejte účtenky.
NEZÁVAZNĚ POPTAT