21 ledna, 2020

Přepis nemovitosti na katastru: poslední krok k vysněnému bydlení

Konečně jste našli váš vysněný byt či dům. Hypotéka je vyřízená, kupní smlouva sepsaná, podpisy notářský ověřené. Už se vidíte, jak „ve vlastním“ na balkoně srkáte drink a koukáte na hvězdy. Ke štěstí chybí už jen jedna poslední drobnost – přepis nemovitosti na katastru (přesněji řečeno vklad vlastnického práva). Chcete, aby takhle poslední byrokratická zastávka před vysněným bydlením byla co nejkratší a bez komplikací. 

Kdo může přepis nemovitosti řešit?

Nemovitost můžete přepsat vy (jako budoucí vlastník) nebo současný vlastník nemovitosti. Můžete také pověřit k přepisu jiného plnou mocí. Změna vlastnického práva se v katastru nemovitostí zapisuje tzv. vkladem. Samotný převod nemovitosti se pak uskuteční až ke dni vkladu do katastru – až tehdy si můžete úlevně oddechnout, že jste koupi perfektně zvládli. 

K převodu vlastnického práva může dojít více způsoby, přičemž nejčastější je koupě. Jedná se o klasickou situaci, kdy kupujete nový dům, byt či pozemek. Důležité je uzavření řádné kupní smlouvy, kterou je třeba při žádosti o vklad do katastru nemovitostí doložit. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny, a to jak vlastníka (prodávajícího), tak nabyvatele (kupujícího). 

Další variantou je darování nemovitosti. V tomto případě je vlastnictví převedenou tzv. darovací smlouvou.  K darování často dochází mezi blízkými příbuznými, které zákon osvobozuje od platby daně. Jediným poplatkem, který tak musí uhradit, je správní poplatek za podaný návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V případě dědictví je přepsání o něco jednodušší. Zápis do katastru vyřizuje v rámci dědického řízení notář. Notářský poplatek (odměna notáře za vyřízení dědictví) je také jediným finančním nákladem, který se vás bude týkat.

Kdy se vlastně stanu vlastníkem? 

Pokud kupujete nemovitost, nestáváte se vlastníkem ke dni podpisu kupní smlouvy. Samotným podpisem totiž nedochází k převodu vlastnických práv. Vlastnické právo je převedeno až zápisem vkladu do katastru nemovitostí. 

Není proto rozumné si hned při podpisu smlouvy předat klíče a odeslat kupní cenu. Mohli byste být nepříjemně překvapeni. Jak ale tuto situaci řešit? Obvyklé je složit kupní cenu do advokátní nebo notářské úschovy. Zároveň sepíšete tzv. smlouvu o úschově, ve které bude stanoven termín uvolnění kupní ceny prodávajícímu. Obvyklá je lhůta 5 pracovních dní ode dne, kdy je schovateli předložen výpis z příslušného listu vlastnictví, z něhož bude patrné, že kupující je vlastníkem předmětné nemovitosti.

 

Jak provést zápis vkladu do katastru?

Jakmile máte uzavřenu kupní (případně darovací smlouvu), můžete podat návrh na vklad nemovitosti do katastru. Pro řádný přepis bytu nebo domu je zapotřebí nejprve zjistit, na území kterého katastru se vaše nemovitost nachází. Tam totiž budete adresovat vaši žádost. Tu můžete doručit osobně, poštou nebo elektronicky. 

Seznam dokumentů potřebných k podání žádosti o vklad: 

Vyplňte jej co nejpřesněji. V případě jakékoli chyby nebo nepřesnosti katastrální úřad žádost zamítne. Nejen, že budete muset žádost podávat znovu a znovu hradit správní poplatek, navíc celý proces prodloužíte o několik týdnů

Precizní buďte v přesném označení nemovitosti, správně uveďte účastníky řízení (stávajícího vlastníka a nového vlastníka, případně oprávněné osoby z věcného břemene), upřesněte práva, se kterými se bude v rámci řízení pracovat (např. vlastnická práva, práva stavby, věcná břemena apod.). Podpisy na formuláři nemusejí být notářsky ověřeny. 

  • Kupní nebo darovací smlouva

Smlouva musí být řádně sepsána. Zejména dbejte na správné označení stran a samotné nemovitosti. Podpisy všech stran musejí být ověřeny (ověření je možné provést u notáře nebo advokáta, na obecním úřadě nebo na poště se službou CzechPoint). 

 

  • Další listiny

Např. podepsaná a úředně ověřená plná moc, pokud vás zastupuje zmocněnec, nebo jiné dokumenty, požadované dalšími právními předpisy (např. rozhodnutí stavebního úřadu apod.).

 

Na kolik to všechno vyjde?

Samotný zápis vkladu stojí v současné době 2000 Kč. Kromě tohoto správního poplatku vás však čeká další řada výdajů. Ověření jednoho podpisu stojí 30 Kč. Dále je vhodné počítat s odměnou advokátovi, případně notáři, za právní služby – zejména sepsání kupní smlouvy, případně další poradenství. 

Jak dlouho trvá zápis nemovitosti do katastru?

Vše jste správně vyplnili, zaplatili, odevzdali a nyní čekáte. Jak dlouho? Zákon stanovuje, že na zápis vkladu má katastrální úřad 30 dní. Není to však proto, že by úředníci zápis dřív nestihli. Okamžikem podání návrhu na vklad začíná oficiální 20denní lhůta, během které úřad označí nemovitost tzv. plombou a rozesílá všem dotčeným osobám doporučený dopis s vyrozuměním o plánované změně. 

Právem těchto osob je se proti převodu nemovitosti odvolat, a to právě v této chráněné době. Pokud tak dotčené osoby neučiní, nebrání již nic tomu, aby došlo k samotnému přepisu nemovitosti. Reálně to znamená, že vlastníkem nemovitosti se můžete stát již 21. den od podání návrhu, záleží na rychlosti daných úředníků.

Pokud jste nedočkaví, můžete postup vaší žádosti sledovat on-line pomocí aplikace nahlížení do Katastru nemovitostí. Klikněte na ikonku Vyhledání řízení a zadejte vaše jednací číslo, které jste získali při podání. Pro srovnání se také můžete podívat na všechna probíhající řízení ve dni, kdy jste žádost podali (seznam řízení dle data). Stačí zadat typ řízení, datum podání a příslušný katastr – třeba katastr Praha. Nezapomeňte, že prvních 20 dní uvidíte pouze informaci o vyznačení plomby. Teprve poté se může objevit kýžená informace, že vklad do katastru byl povolen. 

A nemovitost je vaše!

Zápis do katastru byl již povolen? Gratulujeme, jste oficiálně vlastníkem nemovitosti! Teď už si opravdu můžete sednout na terasu s vysněnou skleničkou sektu.  A plánovat skvělou budoucnost. Pokud se rozhodnete nemovitost pronajímat, nezapomeňte, že Tvůj správce nabízí pronájem bez starostí. S námi získáte garanci nájmu, stabilní příjem a více času pro sebe – třeba na sklenku sektu na terase a četbu našeho blogu o nemovitostech!

NEZÁVAZNĚ POPTAT