Jak na přepis nemovitosti na katastru?

Share on facebook
Sdílej na Facebooku
Share on linkedin
Sdílej na LinkedIn
Share on whatsapp
Sdílej na WhatsApp

Po měsících a měsících hledání jste narazili na váš vysněný byt či dům, vše pro koupi jste zdárně vyřešili a už vás čeká jen jedna poslední věc – přepis nemovitosti na katastru. Jste v cílové rovince namáhavého byrokratického maratónu a těch pár zbývajících metrů chcete doběhnout co nejrychleji a bez zbytečných komplikací. Jak na to? Vyplatí se vědět dopředu, s čím vším u přepisu nemovitosti počítat.

Kdo může přepis nemovitosti řešit?

To nejdůležitější hned na úvod – jedinou osobou, která může reálně provést přepis nemovitosti na katastru, je vždy její oficiální vlastník (ať již stávající či budoucí, ideálně oba), případně zmocněná osoba, kterou vlastník na základě úředně ověřené plné moci k danému právnímu jednání zmocnil.

Může jít o konkrétního prodejce/kupujícího domu, manžela, který převádí polovinu svého domu na manželku, o babičku, která chce převést svůj byt na vnuka nebo o dědice, který potřebuje zdárně dokončit dědické řízení. Čímž se dostáváme k jednotlivým druhům přepisu nemovitosti.

Druhy přepisu nemovitosti

  • Prodej/ koupě nemovitosti je nejčastějším důvodem přepisu. Jednoduše buď prodáváte, nebo naopak kupujete nový dům, byt či pozemek. Důležité je v tomto případě disponovat řádnou kupní smlouvou, kterou je třeba při žádosti o vklad do katastru nemovitostí doložit. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny, a to jak vlastníka (prodávajícího), tak nabyvatele (kupujícího).
  • Darovací smlouva je zásadním dokumentem v případě, že je nemovitost darována. K tomu často dochází mezi blízkými příbuznými, kteří jsou následně osvobozeni od platby daně. Jediným poplatkem, který se musí uhradit, je správní poplatek za podaný návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
  • Dědictví přináší teoreticky nejméně starostí vázaných na přepis nemovitosti. Celou záležitost vyřizuje v rámci dědického řízení notář. Jeho finanční ohodnocení je také jediným finančním nákladem, který se vás bude týkat.

Jak na to?

V okamžiku, kdy máte k dispozici řádnou kupní či darovací smlouvu, můžete začít řešit samotný přepis nemovitosti na katastru. Samozřejmostí je vědět, pod správu jakého katastrálního úřadu daná nemovitost spadá. Tam totiž budete svou žádost směřovat. Učinit tak můžete osobně, poštou či elektronicky.

Ve všech případech budete potřebovat správně vyplněný formulář, u kterého si dejte záležet na bezchybnost. Jakákoliv nepřesnost či neúplnost totiž povede k zamítnutí žádosti ze strany katastru nemovitostí a vy budete muset celý proces podstoupit znovu. Včetně platby za správní poplatek, o časové prodlevě nemluvě.

Precizní buďte v přesném označení nemovitosti, správně uveďte účastníky řízení (stávajícího vlastníka a nového vlastníka, případně oprávněné osoby z věcného břemene), upřesněte práva, se kterými se bude v rámci řízení pracovat (např. vlastnická práva, práva stavby, věcná břemena apod.).

V neposlední řadě také doložte všechny listiny, na základě kterých k úpravě dochází, tzn. výše zmiňované kupní či darovací smlouvy (originály nebo notářsky ověřené kopie). Jak již bylo zmíněno, na každé smlouvě katastr požaduje ověřený podpis, a to všech zúčastněných osob. Podpisy na samotném návrhu na vklad do katastru nemovitostí již ověřeny být nemusí.

Pokud vás při přepisu nemovitosti zastupuje zmocněná osoba, bude podepsaná a úředně ověřená plná moc nedílnou součástí vkladové listiny (smlouvy). Její přílohou budou případně také dokumenty, které vyplývají z jakéhokoliv jiného právního předpisu (např. rozhodnutí stavebního úřadu apod.).

Na kolik to všechno vyjde?

Vezměme to od začátku. Pokud využíváte služeb advokáta či notáře, musíte si k nákladům spojeným s přepisem nemovitosti v katastru připočítat jejich finanční odměny.

Dále vám bude notářem účtován poplatek 30 Kč za osobu za každý ověřený podpis na smlouvách, které jsou přikládány k žádosti. Záleží tedy na tom, kolik osob smlouvy podepsalo.

Avšak tou stěžejní částkou, která vás u přepisu zajímá, je zejména správní poplatek na samotném katastrálním úřadě, jehož aktuální výše činí 2000 Kč (poslední změna 1. ledna 2020).

Hotovo, podáno. A co teď?

Vše jste správně vyplnili, zaplatili, odevzdali a nyní čekáte. Jak dlouho? Zákon stanovuje, že na přepis nemovitosti má katastrální úřad 30 dní. Ne že by celá procedura úředníkům trvala takovou dobu.

Okamžikem podání návrhu na vklad však začíná oficiální 20denní lhůta, během které úřad označí nemovitost tzv. plombou a rozesílá všem dotčeným osobám doporučený dopis s vyrozuměním o plánované změně. Právem těchto osob je se proti převodu nemovitosti odvolat a to právě v této chráněné době.

Pokud tak dotčené osoby neučiní, nebrání již nic tomu, aby došlo k samotnému přepisu nemovitosti. Reálně to znamená, že vlastníkem nemovitosti se můžete stát již 21. den od podání návrhu, záleží na rychlosti daných úředníků.

Nebojte se volat a zjišťovat, jak na tom vaše žádost je. Nejpozději se novým vlastníkem nemovitosti stanete do měsíce.

Důležitou věc zdůrazníme i na závěr. Jak vyplývá z výše uvedeného, podpisem kupní smlouvy nedochází automaticky k převodu vlastnických práv, ba naopak tato záležitost ještě nějaký čas trvá. Vlastnické právo nabývá nový vlastník až zápisem do katastru nemovitostí.

Proto v případě prodeje/ koupě nemovitosti nespojujte podpis kupní smlouvy s okamžitou platbou či předáváním klíčů kupujícímu. Vyhnete se možným nepříjemnostem.

Doporučujeme využít tzv. úschovu kupní ceny na účtu prověřené advokátní či notářské kanceláře, případně banky, a celou záležitost ošetřit smlouvou o úschově. Ta stanoví i termín uvolnění kupní ceny prodávajícímu. Většinou se jedná o lhůtu 5 pracovních dní ode dne, kdy je schovateli předložen výpis z příslušného listu vlastnictví, z něhož bude patrné, že kupující je vlastníkem předmětné nemovitosti.

Jste v cíli!

A tím celá záležitost končí. Jste zdárně v cíli, zadýchaní, možná trochu upocení a unavení, ale šťastní, protože v rukou držíte klíče od své nové nemovitosti a za sebou necháváte hromadu složitého papírování.

Nezbývá než začít novou etapu vašeho života, volat stěhováky, anebo třeba začít plánovat pronájem vaší nové nemovitosti.

S čím vším v takovém případě počítat se dočtete v dalších článcích na našem blogu.

Pozn. Tento článek prošel revizí advokátní kanceláře, ručíme tak za správnost údajů k datu vydání článku.

Pronajmeme si Vaši nemovitost

Kolik můj byt vydělá?